محصولات

پمپ دوزینگ (dosing pump) شامل انواع:

 

دوزینگ پمپ دیافراگمی مکانیکی (mechanic diaphragm dosing pump)

 

دوزینگ پمپ دیافراگمی هیدرولیکی (hydraulic diaphragm dosing pump)

 

دوزینگ پمپ پلانجری (plunger dosing pump)

 

 پمپ دوزینگ سولنوییدی دیواری

 

 

سایر پمپ های مواد شیمیایی

 

پمپ بشکه (barrel pump) 

پمپ بشکه ایتالیایی

مونو پمپ یا پمپ پیچشی (progressive cavity / screw pump)

 پمپ سانتریفیوژ با کوپل مگنتی (magnetic coupled centrifugal pump)

پمپ دیافراگمی پنوماتیک (pneumatic diaphragm pump)