آنالیزور

پارامترهای قابل ارایه:

اندازه گیری و کنترل pH، هدایت الکتریکی، کلر، اکسیژن محلول، کدورت 

آنالیزور چند پارامتری pH

 

کلرسنج هدایت سنج و pH متر